اسامی کشته شدگان ایرانی حادثه رمی جمرات

اسامی کشته های ایرانی حادثه منا

اسامی ۴۳ کشته ایرانی حادثه منا امروز رمی جمرات روز عید قربان 94 منتشر شد.

1