استعفای از هیات مدیره 19 شرکت

ماجرای عضویت نعمت زاده در هیات مدیره ۱۹ شرکت

وزیر صنعت معدن و تجارت تأکید کرد که پس از تصدی پست وزارت از هیأت مدیره 19 شرکت که در آنها عضویت داشت استعفا داده است.

1