اسحاق جهانگیری

کاریکاتور/ دوئل جهانگیری و احمدی نژاد!

کاریکاتور و نقاشی جالب از دوئل جهانگیری و احمدی نژاد با اسلحه آبرو پاش!

1