بحران ذوب شدن یخ های قطبی

شهرهای بزرگی که تا ۱۰۰ سال آینده زیر آب خواهند رفت

بر اساس پیش بینی محققان پس از 100 سال دیگر برخی از پایتخت های و شهرهای کشورهای جهان به زیر آب خواهند رفت.

1