بهرام بیرانوند

ظریف غلط زیادی کرده! به اندازه جوجه خروس غیرت داشته باشید!

ظریف غلط زیادی کرده! به اندازه جوجه خروس غیرت داشته باشید! بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد که صبح امروز با داد و بيداد در صحن علني مجلس گفته بود...

1