بیمارستان نورآباد ممسنی

جنجال دستگیری جراح زن در بیمارستان نورآباد ممسنی

یک جراح عمومی زن بیمارستانی در حین خدمات رسانی در بخش اورژانس بیمارستان به دلیل اقدام غیر حرفه ای برخی مقامات قضایی دستگیر شد. این اقدام موجب ناراحتی و درخواست برخورد از سوی وزیر بهداشت شد.

1