تایج شاخص ارزیابی کیفی IQS خودرو ایرانی

کیفیت خودروهای ایرانی ، یک سوم جهانی!

براساس نتایج شاخص ارزیابی کیفی IQS، کیفیت خودروهای تولیدی در سطح جهان به طور میانگین سه برابر کیفیت خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان داخلی است.

1