تحریم های ایرانی کی لغو می شود

تحریم های ایرانی کی لغو می شود + زمان دقیق

وزیر انرژی آمریکا با تاکید براینکه درحال حاضر فعالیت های نگران زایی مرتبط با سلاح هسته ای یا فعالیت هایی درچرخه سوخت مغایر با الزامات توافق هسته ای درفعالیت های ایران مشاهده نمی شود زمان لغو تحریم ایران را عنوان کرد.

1