ترک اعتیاد به شیوه ثروتمندان

ترک اعتیاد به شیوه بچه مایه دارها + عکس

برای قشر خاصی از معتادان که متعلق به اقشار مرفه کشور هستند، کمپ های ویژه ای تاسیس شده است که اتفاقا از شیوه های بسیار مدرنی برای تبلیغ خود استفاده می کنند.

1