تصویر 100 سال آینده کره زمین

شهرهای بزرگی که تا ۱۰۰ سال آینده زیر آب خواهند رفت

بر اساس پیش بینی محققان پس از 100 سال دیگر برخی از پایتخت های و شهرهای کشورهای جهان به زیر آب خواهند رفت.

1