تومور مغزی و چاقی

چاقی احتمال ابتلا به تومور مغزی را ۵۴ درصد افزایش می دهد

چاقی احتمال ابتلا به این تومور را 54 درصد افزایش می دهد.این اولین باریست که یک مطالعه ارتباط بین تومور مغزی و شاخص توده بدنی را اثبات کرده است.

1