توهین به عربهای ایران

کلیپ توهین شبکه من و تو در برنامه بفرمایید شام به عرب های ایران !

شبکه من و تو در اقدامی وقیحانه اظهارات موهن و توهین یکی از شرکت کنندگان برنامه بفرمایید شام علیه قومیت عرب را روی آنتن فرستاد. کلیپ توهین شبکه من و تو در برنامه بفرمایید شام به عرب های ایران را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1