تکنولوژی جدید

اسپری تولید لباس !!

در این تکنولوژی جدید، الیاف از قبل آماده شده درون اسپری بصورت مایع موجود هستند، و با عمل اسپری کردن بر روی بدن شخص، لایه ای قرار میگیرد که تنها در چند ثانیه تغییر حالت داده و بصورت الیاف پارچه ای شکل میگیرند.

1