تیراندازی صفی آباد دزفول

تیراندازی به عزاداری در صفی آباد دزفول

افراد ناشناسی جمعه شب به یک تکیه هیات عزاداری در شهر صفی آباد دزفول تیراندازی کردند.

1