جریمه مشمولان غایب خدمت سربازی

محدوديت‌ها و جریمه مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی

در راستای اجرای قانون طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب و اعمال محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی برای این دسته از افراد در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

1