جر و بحث الهام چرخنده درباره آرایش آنجلینا جولی

ماجرا و جنجال الهام چرخنده در دانشگاه درباره آرایش آنجلینا جولی + فیلم

الهام چرخنده در یکی از دانشگاههای کشور در حال سخنرانی بود که در قسمتی از سخنانش گفت «آنجلینا جولی که به افغانستان آمد، آرایش نداشت.» درهمین لحظه چند تن از مستمعان از وی پرسیدند: شما بودین؟ که از اینجا جر و بحث آغاز شد.

1