جملات خنده دار

جملات طنز و جالب در مورد مردها و آقایان

زن خودش را خوشگل میکند چون خوب فهمیده که چشم مرد تکامل یافته تر از عقل اوست.

1