حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی

زمان مراجعه حذف‌شدگان از یارانه به سامانه ثبت اعتراض

خانوارهایی که یارانه آنها از ماه‌های گذشته قطع شده از یکم شهریور و خانوارهایی که از مرداد قطع شده، از ششم شهریورماه به سامانه ثبت اعتراض مراجعه کنند.

1