حرف های جنجالی کمال الدین پیرموذن

مقایسه مدارک دانشگاهی تیم مذاکره کننده فعلی با تیم قبلی

کمال الدین پیرموذن، با انتشار تصویری مبنی بر مقایسه مدارک دانشگاهی تیم مذاکر کننده فعلی و تیم مذاکره کننده قبلی در صفحه اینستاگرامش با لحنی تند از تیم مذاکره کننده و دولت قبل انتقاد کرد.

1