حمله عربستان به ایران

عربستان هم ایران را تهدید به حمله نظامی کرد: قدرت نظامی ما را تست نکنید!

عربستان هم ایران را تهدید به حمله نظامی کرد: قدرت نظامی ما را تست نکنید! / از دست ایرانی ها در حج خیلی رنج بردیم!/ آنها با توهم امپراطوری فارس زندگی می کنند

1