خبر جدید از منا

تعداد کشته های ایرانی اهل سنت در حادثه منا

تعداد کشته های ایرانی اهل سنت در حادثه منا : مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری گفت: 60 نفر از زائران اهل سنت همچنان مفقود هستند.

1