خوابیدن رضا کیانیان در فرودگاه آذربایجان

عکسی از خوابیدن رضا کیانیان در فرودگاه

وقتی مجبوریم پنج ساعت تو فرودگاه باکو ترانزیت باشیم… روزگار آدمو به چه کارایی وا می داره، بازم دم رضا کیانیان گرم که خوابید.

1