خودسوزی مرد مغولی

خودسوزی مرد مغولستانی مقابل دوربین رسانه ها

خودسوزی مرد مغولستانی مقابل دوربین رسانه ها: یک مرد به نشان اعتراض به برخی اقدامات در مغولستان خودش را به آتش کشید.

1