دلیل عدم محبوبیت سریال های ایرانی

سریال های آبکی تلویزیون ایران از دلنوازان تا تنهایی لیلا !

سریال های آبکی تلویزیون : عامه پسند ها از الگوهای یکسانی استفاده می کنند، الگوهایی که سالهاست تکرار می شوند و تکراری نمی شوند، در این پرونده ملودرام های آبکی تلویزیون را در این چند سال مرور می کنیم

1