رستوران های کی‌اف‌سی بدون مجوز در ایران کدامند؟

واکنش KFC امریکا به کی‌اف‌سی های تقلبی در ایران

KFC امریکا پس از اینکه فهمید رستورانی در ایران به نام کی‌اف‌سی و با آرم خودشان آمد، تصمیم به اقدام قانونی علیه کی‌اف‌سی های تقلبی ایران گرفت.

1