زیر آب رفتن پایتخت کشورها

شهرهای بزرگی که تا ۱۰۰ سال آینده زیر آب خواهند رفت

بر اساس پیش بینی محققان پس از 100 سال دیگر برخی از پایتخت های و شهرهای کشورهای جهان به زیر آب خواهند رفت.

1