سبزی کوکو شامل چیست؟

سبزی کوکو شامل چه سبزیهایی است؟

سبزی کوکو شامل چه سبزیهایی است؟ این سوال بسیاری از کدبانوهای ایرانی است که میخواهند بدانند سبزی کوکو باید شامل چه باشد. در این مقاله سعی میکنیم سبزیهایی که در کوکو استفاده می شود را برایتان بیان کنیم.

1