سوالی که وزیر آموزش و پرورش را عصبانی کرد

فیلم عصبانیت وزیر آموزش و پرورش از سوال درباره سرانه مدارس

وزیر آموزش و پرورش در سوال خبرنگار در مورد تحویل سرانه به مدارس ناراحت و با عصبانیت پاسخ داد. در ادامه مطلب می توانید فیلم عصبانیت وزیر آموزش و پرورش از سوال درباره سرانه به مدارس را دانلود و تماشا کنید.

1