شعر

شعری خواندنی از ناظم حکمت برای سالگرد درگذشت شاعر ترک

می خواهم پیش از تو بمیرم آیا آن که بعد می میرد آن را که پیش تر مرده خواهد یافت؟ می خواهم بسوزانندم خاکسترم را در ظرفی بریزند بر تاقچه ی اتاق تو ظرف را از شیشه ای شفاف کن تا درونم را ببینی می بینی فداکاریم را ؟

1