شوهر سنتی

طنز جالب و خواندی شوهر شناسی سنتی و مدرن

شوهرشناسی سنتی : اگر آقایتان اجازه می دهد که بیرون از منزل هم کار کنید،از اینکه شما را قابل دانسته تا هم در منزل و هم بیرون از منزل کار کنید، از او تشکر کنید.اگر آقایتان به کوچکترین حقوق زنان بی توجه است، حقتان است و ...

1