شکست جنجالی حمید سوریان

شکست جنجالی حمید سوریان مقابل بایراموف با ناداوری!!

کشتی حمید سوریان مقابل بایراموف با حملات پیاپی حمید سوریان آغاز می‌ شود و نماینده ایران به قصد کمرگیری با جنب و جوش زیاد کشتی گیر آذربایجانی را در موقعیت دفاع صرف قرار داده است.

1