شیوه درست رفتار با نوزاد

توصیه های و نکات ایمنی مهم در مورد رفتار با نوزادان

توصیه های ایمنی مهم در مورد نوزادان تازه متولد شده: کافیست که اطرافیان متوجه شوند شما چند ماه دیگر صاحب فرزند می شوید. در اینصورت است که با انبوهی از توصیه ها و دستورات ریز و درشت مواجه می شوید که گاهی گیج کننده می شوند.

1