صحبت های رفسنجانی در مورد شورای نگهبان

حمله تند هاشمی رفسنجانی به شورای نگهبان

حمله تند هاشمی رفسنجانی به شورای نگهبان: صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید که صلاحیت شخصیتی اشبه به امام را قبول نمی‌کنید؟

1