صحرای منا

لحظاتی قبل از وقوع حادثه منا + تصویر

لحظاتی قبل از وقوع حادثه منا : شاید این عکس درک بهتری از میزان جمعیت و شرایط امروز صحرای منا بدست بدهد.

1