طوفان

عکس های خسارت طوفان در کیش با سرعت ۱۴۰ کیلومتر در ساعت

عکس های خسارت طوفان در کیش با سرعت 140 کیلومتر در ساعت که باعث تخریب بسیاری از خانه های و شکسته شدن درختان و شیشه ماشین ها گردید را می توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1