عذر خواهی وزیر صنعت

نعمت زاده وزیر صنعت از خریداران عذر خواهی می کنم

حسین فریدون دستیار ارشد رییس جمهور گفت : دکتر روحانی در خصوص اظهارات اخیر وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره تحریم کنندگان خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی به وی تذکر داده است.

1