علت مرگ رکن آبادی

علت فوت غضنفر رکن آبادی در حادثه منا

علت فوت غضنفر رکن آبادی در حادثه منا پس از انتقال پیکر وی به کشور توسط تیم پزشکی متشکل از پزشکی قانونی، ناجا و معراج بررسی خواهد شد.

1