عموپورنگ در صفحه اینستاگرام

کمپین اینستاگرامی عموپورنگ

داریوش فرضیایی یا عموپورنگ در صفحه اینستاگرام خود مخاطبانش را به کمپین خودمراقبتی دعوت کرده است.

1