عکس رضا کیانیان

عکسی از خوابیدن رضا کیانیان در فرودگاه

وقتی مجبوریم پنج ساعت تو فرودگاه باکو ترانزیت باشیم… روزگار آدمو به چه کارایی وا می داره، بازم دم رضا کیانیان گرم که خوابید.

1