عکس شهادت سردار شالیکار

خبر شهادت سردار شالیکار واقعیت دارد؟

خبر شهادت سردار شالیکار واقعیت دارد؟ سرهنگ "ابراهیم رنگین" مسئول معراج شهدا درباره خبر شهادت سردار شالیکار در سوریه، اظهار داشت: شهادت سردار شالیکار شایعه است.

1