عکس محسن تنابنده با پلهوانان کشتی

عکس محسن تنابنده با علیرضا دبیر و حمید سوریان

محسن تنابنده هم همراه دو پهلوان کشتی ایران، علیرضا دبیر و حمید سوریان، عکسی را به اشتراک گذاشت.

1