عکس پیکه و همسرش

عکس جرارد پیکه و همسرش شکیرا در خیابان های دبی

جرارد پیکه و همسرش شکیرا که دو ماه پیش برای استراحت به دوبی سفر کرده بودندتصمیم گرفتند مانند افراد عادی در بازار ها و خیابانهای دبی قدم بزنند، هر چند با هجوم مردم رو برو شدند.

1