فارسی وان

توهین مجری فارسی ۱ به مرتضی پاشایی + جزئیات

در پی توهین مجری شبکه فارسی وان به مرتضی پاشایی که در برنامه خود با بیان "نام ابوریحان بیرونی خیلی هنری تر از مرتضی پاشاییه"، خشم هواداران و همینطور حسام نواب صفوی را که در گذشته نیز ایشان را سوژه تمسخر خود کرده بود، درآورد.

1