فلسطین

دانلود فیلم لحظه چاقو خوردن سرباز اسرائیلی توسط جوان فلسطینی

شجاعت جوان فلسطینی در مقابل نظامیان صهیونیستی که به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسید.

1