فیلم تشنج هیلاری کلینتون

کلیپ تشنج هیلاری کلینتون مقابل دوربین

این فیلم کوتاه نشان می دهدهیلاری کلینتون مقابل دوربین تشنج مختصری کرد. درنتیجه، این اتفاق بر شایعاتی در خصوص نامناسب بودن وی برای سمت ریاست جمهوری آمریکا دامن زد.

1