فیلم لحظه انفجار در انکارا ترکیه

دانلود فیلم لحظه انفجار ایستگاههای قطار مرکز آنکارا

در این فیلم لحظه انفجار بمب را که در یکی از ایستگاههای قطار در مرکز آنکارا روی داده است را مشاهده خواهید کرد.

1