فیلم لحظه انفجار در انکارا

دانلود فیلم لحظه انفجار ایستگاههای قطار مرکز آنکارا

در این فیلم لحظه انفجار بمب را که در یکی از ایستگاههای قطار در مرکز آنکارا روی داده است را مشاهده خواهید کرد.

1