قتل معلم

قتل معلم بازنشسته شهرستان سردشت در ملا عام

دو موتورسوار در حالیکه به سلاح گرم مجهز بودند به مرد سالخورده ای که یک معلم بازنشسته بود نزدیک شده و با شلیک چندین گلوله وی را در ملا عام از پای در آوردند.

1