لحظه تحویل سال 95

زمان دقیق تحویل سال ۹۵

زمان دقیق لحظه تحویل سال 95 هجری خورشیدی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران و به وقت جهانی به شرح ادامه مطلب می باشد.

1