ماجرا انتقال تانک‌های ترکیه به مرز سوریه

علت انتقال تانک های ترکیه به مرز سوریه

اخیرا ارتش ترکیه تانک‌هایش را از طریق قطارهای باری به منطقه "غازیان تپ" ارسال کرده است. علت انتقال تانک های ترکیه به مرز سوریه را در ادامه مطلب بررسی می کنیم

1